کودکان دودی
کودکان دودی

نتایج برخی تحقیقات صورت گرفته نشان میدهند که در شهر تهران، ۲۳ درصد از دختران سیگاری، کشیدن سیگار را قبل از ۱۱ سالگی تجربه کرده اند،

نتایج برخی تحقیقات صورت گرفته نشان میدهند که در شهر تهران، ۲۳ درصد از دختران سیگاری، کشیدن سیگار را قبل از ۱۱ سالگی تجربه کرده اند،
و ۹ درصد دختران نیز قبل از رفتن به مدرسه!، یعنی قبل ۶ سالگی مصرف سیگار را تجربه کرده اند که اغلب آنها اذعان کرده اند هنگام خرید سیگار برای والدین، آن را تجربه کرده اند.

بله، متاسفانه به دلیل عدم آگاهی کافی والدین و عدم توجه به نقش رفتارهای نسنجیده آنها بر رشد رفتاری و عاطفی کودکان، تعداد و نرخ رشد مصرف سیگار در بین کودکان و نوجوانان، بشدت افزایش یافته است، هر چند که نمیتوان نقش عوامل دیگری همچون تعارضات والدینی، طلاق، فقر اقتصادی و بیکاری والدین و ..... در گرایش کودکان به مصرف سیگار نادیده گرفت، اما در کنار این عوامل، میتوان به رفتارهای نسنجیده والدین نیز اشاره کرد.

والدین گرامی، اگر سیگار میکشید خودتان آن را بخرید و کودکان خود را برای خرید سیگار به فروشگاهها نفرستید،
والدین گرامی، اگر سیگاری هستید لطفا خودتان پا شید و از روی تاقچه یا جیب کت خود، سیگار را بردارید، این مسئولیت را به کودکان خود نسپارید.

دکتر ویسانی، متخصص روانشناسی کودک و نوجوان